Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Utworzono dnia 29.09.2020

Deklaracja dostępności strony internetowej

Dom Pomocy Społecznej dla zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.skarpa.naszdps.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-27.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-06.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Szczepańska,   kierownik_agk@skarpa.naszdps.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 237-14-13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie podmiotowej Domu Pomocy Społecznej we Włocławku                             ul. Dobrzyńska 102.

Strona Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 we Włocławku posiada następujące ułatwienia:

- podwyższony kontrast ( ciemnofioletowe tło, białe litery),

- możliwość powiększania wielkości liter na strinie

- mapa strony

Dostępność architektoniczna

Główny budynek Domu Pomocy Społecznej we Włocławku ul. Dobrzyńska 102

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście główne od strony od strony Północnej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzi ciąg pieszy,  po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim, (osoby na wózkach inwalidzkich, rodzice z dziećmi w wózku itp.).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarz na każdym poziomie są dostępne Brak oznaczeń schodów

Winda na wyższe kondygnacje: tak. Winda dostosowana do potrzeb osób  poruszających się na wózkach

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Pochylnia: tak

Pętla indukcyjna: brak.

Toaleta dostosowana: tak

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed wjazdem na teren Domu Pomocy Społecznej .

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do głównego budynku Domu Pomocy Społecznej we Włocławku ul. Dobrzyńska 102.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka nie istnieje.

 

 

 

 

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 35

W poprzednim tygodniu: 48

W tym miesiącu: 163

W poprzednim miesiącu: 223

Wszystkich: 15217